Budowanie kultury przywództwa ciągłego doskonalenia

Telefon: 602 282 859

Email: [email protected]

  • Home >
  • Usługi dla MŚP >
  • Audyt operacyjno-strategiczny, rekomendacje, wdrożenie strategii biznesowej

Audyt operacyjno-strategiczny, rekomendacje i wdrożenie strategii biznesowej


Specyfikacja usługi:

W ramach przeglądu operacyjno-strategicznego dokonujemy przeglądu  kluczowych procesów biznesowych, analizujemy mierniki operacyjne i strategiczne, oraz spotykamy się z kluczowymi osobami w firmie, dyskutujemy na temat pomysłów, problemów, wyzwań, przed którymi w chwili obecnej znajduje się firma. 


Dla kogo:

Przegląd i wnioski z niego wypływające dają wymierne korzyści właścicielowi/właścicielom firm małych lub średniej wielkości, inwestorom z funduszy inwestycyjnych i najwyższym władzom danej spółki. W wyniku przeglądu klienci oczekują obiektywnej i rzeczowej oceny stanu obecnego, jak i konkretnych wskazówek dotyczących rozwoju spółki. Nasze doświadczenie pozwala na to by w stosunkowo krótkim czasie trwania przeglądu podjąć rozmowy na temat wyzwań i możliwości rozwoju danej Spółki. Na koniec przeglądu klient otrzymuje krótki pisemny raport, który zostaje omówiony z doradcą projektu, w wyniku czego klient ma możliwość wyjaśnienia wątpliwości i dyskusji na temat stanu spółki i konkretnych wskazówek dotyczących rozwoju firmy, niezbędnych zmian i usprawnień.


Ile czasu trwa przegląd i ile kosztuje:

Zaangażowanie czasowe ze strony doradców Gnosis zależy od skali działania firmy, ilości centrów operacyjnych oraz ilości spotkań z pracownikami operacyjnymi i z  władzami danej spółki. Około 1/3 czasu jest poświęcana analizie dokumentów, kluczowych mierników, raportów finansowych i operacyjnych, strategii firmy i budżetu spółki. Czas spędzony na przeglądzie typowo wynosi od 6 dni dla firmy o mniejszej skali działania do 20+ dni dla firmy złożonej, z kilkoma centrami operacyjnymi. Koszt przeglądu jest indywidualnie uzgodniony z klientem.


Po zamknięciu przeglądu ustalamy z klientem zakres i formę wsparcia na etapie wdrożenia rozwiązań.