Budowanie kultury przywództwa ciągłego doskonalenia

Telefon: 602 282 859

Email: [email protected]

Warsztaty strategiczne dla kadry wyższego szczebla

Prowadzone przez nas warsztaty strategiczne mogą być ukierunkowane na:

  • doprecyzowanie strategii
  • przekładanie wizji i długoterminowej strategii firmy na plany roczne dla poszczególnych komórek w firmie
  • ustalenie spójnych celów dla poszczególnych działów firmy
  • zdyscyplinowane wdrożenie planów opartych na cyklu PDCA (planuj, zrób, sprawdź, koryguj), kluczowego w ciągłym podnoszeniu efektywności
  • wykorzystanie planów i procesu planowania do rozwoju organizacji i jej liderów.

Firmy posługują się wieloma wskaźnikami ekonomicznymi, ale często brakuje im spojrzenia na z szerszej perspektywy, co sprawia, że ich plany rozwoju są nieprecyzyjne, a w konsekwencji trudne do zrealizowania.

Jedna ze stosowanych przez nas technik Hoshin Kanri pozwala ustalić cele strategiczne, określić najważniejsze zadania, realne wskaźniki oraz skuteczne metody ich wdrożenia. Jej podstawą jest kaskadowanie celów na poszczególne szczeble organizacji, tak aby każdy pracownik znał zarówno dążenia firmy, jak i swoje obowiązki. Dzięki takiemu podejściu klient osiąga następujące korzyści:

  • wspólny kierunek działań dla różnych obszarów i funkcji
  • włączenie pracowników wszystkich szczebli w realizację celów strategicznych
  • unikanie konfliktów interesów dzięki skoordynowaniu celów
  • dynamiczną reakcję na zmiany w firmie i poza nią.
  • poprawę jakości zarządzania.