Budowanie kultury przywództwa ciągłego doskonalenia

Telefon: 602 282 859

Email: [email protected]

Audyt operacyjno-strategiczny, rekomendacje i wdrożenie strategii biznesowej pod kątem wdrożenia kultury lean


W ramach przeglądu operacyjno-strategicznego dokonujemy przeglądu  kluczowych procesów biznesowych, analizujemy mierniki operacyjne i strategiczne, status wdrożenia rozwiązań lean, oraz spotykamy się z kluczowymi osobami w firmie.
 
Przegląd i wnioski wypływające z audytu pozwalają określić jak skutecznie zostały wdrożone rozwiązania lean i na jakim etapie wdrażania kultury lean znajduje się organizacja.  W wyniku przeglądu klienci oczekują obiektywnej i rzeczowej oceny stanu obecnego, jak i konkretnych wskazówek dotyczących dalszego wdrażania rozwiązań i kultury lean. Nasze doświadczenie pozwala na to, by w stosunkowo krótkim czasie trwania przeglądu podjąć rozmowy na temat wyzwań w danej organizacji. Na koniec przeglądu klient otrzymuje krótki pisemny raport, który zostaje omówiony z doradcą, w wyniku czego klient ma możliwość wyjaśnienia wątpliwości i dyskusji na temat stanu wdrożenia konkretnych rozwiązań/inicjatyw. Otrzymujecie również Państwo propozycję rozwiązań (działania, warsztaty, sesje metoringowe), które umożliwią pełne wdrożenie kultury lean.

Zaangażowanie czasowe ze strony doradców Gnosis zależy od skali działania firmy, ilości centrów operacyjnych oraz ilości spotkań z pracownikami operacyjnymi i z  władzami danej spółki. Około 1/3 czasu jest poświęcana analizie dokumentów, kluczowych mierników, raportów finansowych i operacyjnych, narzędzi/rozwiazań lean, strategii firmy i budżetu spółki. Czas spędzony na przeglądzie typowo wynosi 30+ dni dla firmy złożonej, z kilkoma centrami operacyjnymi. Koszt przeglądu jest indywidualnie uzgodniony z klientem.

 Po zamknięciu przeglądu ustalamy z klientem zakres i formę wsparcia w przygotowaniu kolejnych działań zmierzających do pełnego wdrożenia kultury lean